Đóng

Ban lãnh đạo công ty

 Ông

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Lê Văn Khoa

1982

Tổng giám đốc

Cử nhân kế toán

 Ông

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Hoàng Hữu Điền

1982

Phó tổng giám đốc

Thạc sỹ