Đóng

Ban lãnh đạo công ty

 

Ông Trần Quang Chung
Chức vụ Tổng giám đốc
Trình độ Thạc sỹ
Ông Hoàng Hữu Điền
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Thạc sỹ