Đóng

30/10/2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2020

719cf54b4ebeb0e0e9af

 

1.BAO CAO TAI CHINH QUY III.2020

2.BAO CAO TAI CHINH QUY III.2020 HOP NHAT

3.GIAI TRINH CHENH LECH KQKD QUY III.2020 HOP NHAT SO VOI CUNG KY 2019

4.GIAI TRINH CHENH LECH KQKD QUY III.2020 SO VOI CUNG KY 2019

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan