Đóng

19/12/2019

BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ 5% CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

FILE-TAO-ANH---HUYEN-19.12

 

BAO CAO VE THAY DOI SO HUU CUA CO DONG LON NHA DAU TU NAM GIU TU 5% TRO LEN

BAO CAO KET QUA GIAO DICH CO PHIEU CHUNG CHI QUY CUA NGUOI NOI BO CONG TY DAI CHUNG

 

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan