Đóng

27/11/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT LẦN ĐẦU TRÊN HOSE VÀ CÁC PHỤ LỤC

Ban Cao Bach

Phu luc 0_Uy quyen ky BCB

Phu luc 1_Giay chung nhan DKKD 5 lan

Phu luc 2.11_Giay chung nhan dau tu DAKNE

Phu luc 2.12_Giay phep hoat dong dien luc ĐĂK NE

Phu luc 2.21_Giay chung nhan dau tu Ta Vi

Phu luc 2.22_Giay phep hoat dong dien luc Ta Vi

Phu luc 2.31_Giay chung nhan dau tu DakPia

Phu luc 2.32_Giay phep hoat dong dien luc DakPia

Phu luc 2.41_Giay chung nhan dau tu Dak Bla 1

Phu luc 2.42_Giay phep hoat dong dien luc Dak Bla 1

Phu luc 3_Cong van chap thuan dai chung cua UBCKNN

Phu luc 4.1_Bien ban va Nghi quyet DHDCD nam 2018 thong qua viec tiep tuc niem yet tai HOSE (1)

Phu luc 4.2_Bien ban va Nghi quyet DHDCD nam 2017 thong qua viec niem yet tai HOSE

Phu luc 5_Cam ket sua doi dieu le va Quy che quan tri Cong ty

Phu luc 6.1_Dieu le Cong ty

Phu luc 6.2_Quy che quan tri noi bo Cong ty

Phu luc 7.11_BCTC HN kiem toan nam 2016

Phu luc 7.12_BCTC kiem toan rieng le nam 2016

Phu luc 7.21_BCTC rieng le kiem toan nam 2017

Phu luc 7.22_BCTC HN kiem toan nam 2017

Phu luc 7.31_BCTC rieng le soat xet 6T2018

Phu luc 7.32_BCTC HN soat xet 6T2018

Phu luc 7.41_BCTC rieng le Q3.2018

Phu luc 7.42_BCTC HN Q3.2018

Phu luc 8_Uy quyen ky BCTC kiem toan nam 2016 cua VACO

Phu luc 9_Giai trinh BCTC kiem toan nam 2016 co xac nhan cua VACO

Phu luc 10_Giai trinh BCTC kiem toan 2017 va soat xet 2018 co xac nhan cua CPA

Phu luc 11_Giai trinh chenh lech KQKD Q3.2018

Phu luc 12.1_Giai trinh lien quan den khau hao co xac nhan cua VACO

Phu luc 12.2_Giai trinh lien quan den khau hao co xac nhan cua CPA

Phu luc 13_Giai trinh lien quan den viec mua cong ty con va hinh thanh loi the thuong mai

Phu luc 14_Giai trinh ve viec mua nha may Ta Vi

Phu luc 15_Cam ket ve co cau HDQT

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan