Đóng

11/06/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

CBTT THAY DOI CHU TICH HDQT, PTGD, LUA CHON KIEM TOAN

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan