Đóng

08/05/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT độc lập

Sơ yếu lý lịch

Đơn đề cử

Đơn ứng cử

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan