Đóng

19/12/2019

ĐƠN XIN TỪ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH CỦA ÔNG LÊ VĂN KHOA

FILE-TAO-ANH----DON-XIN-TỪ-CHỨC

ĐƠN XIN TỪ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH CỦA ÔNG LÊ VĂN KHOA

 

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan