Đóng

Mô hình hoạt động

Hội đồng quản trị nắm vai trò định hướng phát triển cho công ty. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và kiểm soát các phòng ban đó.

*Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Trần Quang Chung Chủ tịch
hội đồng quản trị
1983
Ông Nguyễn Ngọc Tưởng P. Chủ tịch HĐQT 1973
Ông Lê Văn Khoa Thành viên HĐQT 1982
Ông Nguyễn Công Thành Thành viên HĐQT 1985
Ông Nguyễn Đình Hùng Thành viên HĐQT 1986
Ông Trần Văn Hải Thành viên HĐQT 1978
Ông Vũ Văn Trung Thành viên HĐQT 1979
BAN KIỂM SOÁT
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Hoàng Minh Sang Trưởng ban 1978
Ông Lê Nhất Minh Xuân Thành viên 1987
Lê Thị Hạnh Thành viên/
Phát ngôn viên
1985
QUẢN LÝ CÔNG TY
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Lê Văn Khoa Tổng giám đốc 1982
Ông Nguyễn Công Thành Phó TGĐ kỹ thuật 1985

Các phòng ban:

  • Phòng tài chính + kế toán;
  • Phòng kỹ thuật điện;
  • Phòng kế hoạch kinh doanh;
  • Phòng tổ chức hành chính;
  • Phòng pháp chế và phát triển dự án

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

SDTC2