Đóng

19/05/2020

NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2020

71fd2ae29cd3618d38c2

TTE- NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN 2020

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan