Đóng

22/05/2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THONG-BAO-HOP

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Tải về
 2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Tải về
 3. Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT độc lập: Tải về
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018: Tải về
 5. Báo cáo của TGĐ  về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019: Tải về
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018: Tải về
 7. Tờ trình: Tải về
 8. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tải về
 9. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tải về
 10. Thẻ biểu quyết: Tải về
 11. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Tải về
Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan