Đóng

31/05/2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thông-báo

Danh mục tài liệu sửa đổi: 

  1.  Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2019: Tải về
  2. Báo cáo TGĐ năm 2018: Tải về
Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan