Đóng

31/12/2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

FILE-TAO-ANH---TGĐ--TTENGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI TGĐ – CÔNG TY TTE

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan