Đóng

20/12/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG ĐINH XUÂN HOÀNG KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI CÔNG TY

FILE-TAO-ANH---ĐINH-XUAN-HOÀNG

THÔNG BÁO ÔNG ĐINH XUÂN HOÀNG KHÔNG CÒN LÀ TV HĐQT ĐỘC LẬP

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan