Đóng

Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo công ty

Ông Đinh Xuân Hoàng
Chức vụ Tổng giám đốc
Trình độ Thạc sỹ
Ông Nguyễn Văn Quân
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Kỹ sư
Ông Hoàng Hữu Điền
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Thạc sỹ