Đóng

Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo công ty

 

Ông Nguyễn Văn Quân
Chức vụ Tổng giám đốc
Trình độ Kỹ sư
Ông Hoàng Hữu Điền
Chức vụ Phó Tổng giám đốc
Trình độ Thạc sỹ