Đóng

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

I. Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.

– Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT

– Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

– Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết của HĐQT, ký kết các hợp đồng thẩm quyền của HĐQT; Phê duyệt các hợp đồng để uỷ quyền cho TGĐ ký kết.

– Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông.

– Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến.

– Tổ chức, gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo tài liệu liên quan đến tất cả các cổ đông có quyền được họp ĐHĐCĐ.

– Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu; thông báo kết quả kiểm phiếu và quyết định được thông qua đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 15 ngày ngày, kể từ ngày cuối cùng mà cổ đông phải gửi ý kiến của họ về cho công ty.

– Theo dõi đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

2. Thành viên HĐQT

– Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.

– Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của công ty.

– Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có

ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

II. Ban kiểm soát

– Kiểm soát trước là tích cực tham gia với HĐQT, TGĐ để ban hành các nghị quyết, quyết định quy chế chho phù hợp với quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

– Kiểm soát trong là theo dõi trong quá trình TGĐ thực hiện và điều hành theo các nghị quyết, quyết định, quy chế do HĐQT ban hành và chế độ pháp luật Nhà nước. Thông qua kiểm tra giám sát, phát hiện những nội dung không phù hợp của nghị quyết, quyết định, quy chế để trao đổi với HĐQT biết đề ra các giải pháp khắc phục.

– Kiểm soát sau:

+ Kiểm tra sổ sách kế toán tài chính định kỳ và đột xuất hàng quý, hàng năm.

+ Kiểm tra các vụ việc theo hoá đơn, thư tố giác(nếu có) hay đề nghị các cổ đông, người lao động và khách hàng của Công ty.

III. Ban Giám đốc

1. Tổng Giám đốc

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo thẩm quyền;

– Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của Công ty trước HĐQT và trước Pháp luật;

-Trình HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thanh quyết toán hợp đồng, quyết toán vốn đầu tư dự án, dự toán và tổng dự toán;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỷ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các gói thầu hạng mục công trình thuộc dự án;

– Chủ trì nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc các gói thầu bàn giao đưa vào sử dụng;

– Trình HĐQT Công ty phê duyệt giá trị quyết toán hợp đồng đối với các hợp đồng; kết quả lựa chọn nhà thầu đối với toàn bộ gói thầu;

– Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễm nhiệm cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

– Quyết điịnh lương, phụ cấp đối với người lao động trong Công ty trên cơ sở phê duyệt của HĐQT;

– Tuyển dụng lao động theo thẩm quyền và định biên được Hội đồng quản trị phê duyệt;

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

2. Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính

– Là người giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về các nhiệm vụ được phân công;

– Tham mưu Tổng giám đốc về công tác tài chính

– Xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm theo kế hoạch hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

– Lập kế hoạch huy động vốn, đầu tư tài chính, cân đối các nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn thực hiện dự án.

– Đề xuất các phương án sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn.

– Thực hiện các thủ tục huy động nguồn vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

– Chủ trì và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng quy chế về quản lý và chi tiêu đúng quy định.

– Giám sát việc thực hiện thu – chi, tổng hợp và báo cáo quyết toán thu chi liên quan đến hoạt động của Công ty.

– Tổng hợp và phân tích kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty; đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong hoạt động đầu tư của Công ty.

– Tham gia thương thảo các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng.

– Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc điều hành các lĩnh vực nội nghiệp trong Công ty;

– Chỉ đạo điều hành trực tiếp Phòng Tài chính – Kế toán.

IV. Các phòng ban

1. Phòng Hành chính – Nhân sự

1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân Nhân sự theo luật và quy chế công ty.

1.2 Nhiệm vụ

a. Công tác quản lý nhân sự:

– Xây dựng bộ máy tổ chức Công ty và đề xuất việc bố trí, điều động, phân công nhân sự cho các Ban, đơn vị thuộc Công ty phù hợp và đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh của Công ty.

– Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên toàn Công ty, giải quyết thủ tục và chế độ chính sách liên quan đến vấn đề nhân sự – lao động – tiền lương (tuyển dụng, HĐLĐ, nghỉ việc, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu v.v…).

– Xây dựng quy hoạch cán bộ để phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng trình độ cấp bậc kỹ thuật…

– Rà soát và kiểm tra thực hiện các chế độ, các chính sách xã hội và chính sách khác đối với người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khen thưởng, kỷ luật,…

2. Phòng Tài chính – Kế toán

2.1. Chức năng: Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác kế toán tài chính của công ty và thực hiện quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh và đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất.

2.2. Nhiệm vụ

a. Thực hiện công tác tài chính

– Xây dựng kế hoạch tài chính tuần, tháng, quý, năm theo kế hoạch hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trình HĐQT

– Lấp kế hoạch huy động vốn , đầu tư tài chính cân đối các nguồn phù hợp với tình hình hoạt động của công ty từng giai đoạn thực hiện dự án.

– Đề xuất các phương án sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo việc bào toàn và phát triển vốn.

– Thực hiện các thủ tục huy động vốn, vay tín dụng, vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

– Chủ trì và phối hợ các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng quy chế về quản lý và chi tiêu đúng quy dịnh.

– Giám sát thực hiện thu-chi, tổng hợp và cáo cáo quyết toán thu chi liên quan đến hoạt động của Công ty.

– Tổng hợp phân tích kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty; đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong hoạt động đầu tư của Công ty.

b. Thực hiện công tác kế toán thống kê

– Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán. Thực hiện công tác báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính theo định kỳ.

– Quản lý mọi khoản thu chi, thanh toán tiền lương, các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

– Lập sổ theo dõi thu nhập cá nhân và tính thu nộp thuế TNCN.

-Tính toán trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản nộp ngân sách, nghĩa vụ tuế và các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo luật định;

– Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, chi trả vốn vay, lãi vay theo quy định.

– Đề xuất phương án nhượng bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý tài sản của Công ty.

– Thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định của pháp luật. Đề xuất trích lập các quỹ trình HĐQT, TGĐ Công ty quyết định.

– Thực hiện sự kiểm tra, thanh tra , kiểm toán theo yêu cầu của HĐQT, TGĐ Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

– Tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ hàng năm; thực hiện đánh giá lại tài sản Công ty theo quy định của Nhà nước và trong trường hợp cần thiết

– Theo dõi đôn đốc việc thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế của Công ty và các công nợ. Đề xuất phương án thu hồi và xử lý những khoản nợ tồn đọng.

– Lưu giữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng theo đúng quy định bảo mật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

3. Phòng Kỹ thuật điện

3.1. Chức năng: Giúp việc cho Ban Tổng giám đốc và các Ban quản lý dự án về chuyên môn khi triển khai dự án.

3.2. Nhiệm vụ:

– Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng giám đốc.

– Tham gia vào công tác khảo sát và thiết kế, lập hồ sơ dự án.

– Tham gia thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án.

– Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác lựa chọn nhà thầu.

– Phối hợp với các Ban quản lý dự án về các công tác xử lý kỹ thuật tại hiện trường.

– Quản lý, nghiệm thu kỹ thuật các giai đoạn và hoàn thành đưa công trinh vào sử dụng.

– Quản lý công tác kiểm định, bảo hành, bảo trì và sự cố giai đoạn khai thác công trình.

4. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

4.1 Chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo Công ty, chủ trì thực hiện công tác kế hoạch, quản trị chi phí; quản lý giá; hợp đồng kinh tế; quản lý, sử dụng vật tư.

4.2 Nhiệm vụ

– Cung cấp vật tư cho các công trình theo nhu cầu

– Tổng hợp theo dõi việc sử dụng vật tư của từng công trình.

– Kiểm kê định kỳ

– Phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tham mưu, đề xuất giải pháp cho lãnh đạo Công ty để khắc phục, điều hòa kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường thực tế.

– Làm đầu mối với các đối tác trong việc thực hiện tiến độ công việc gia công sản xuất, sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị, thuê dịch vụ ngoài.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, theo dõi giám sát công tác cải tạo, nâng cấp mở rộng, sửa chữa định kỳ các tài sản cố định của Công ty.

– Tham gia đầu tư mua sắm thiết bị mới, mua vật tư, phụ tùng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của Công ty.

– Trực tiếp theo dõi, quản lý, sử dụng, vận hành, làm đầu mối với nhà cung cấp dịch vụ:các hệ thống máy móc, thiết bị được phân công: hệ thống cấp điện, thang máy; hệ thống cấp nước… của Công ty.

5. Phòng Pháp chế và Phát triển dự án

2.1. Chức năng: nghiệpTham mưu cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, thường được xếp vào là một bộ phận thuộc khối các phòng, ban có chức năng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2. Nhiệm vụ

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tham mưu cho các Phòng, Ban đối với các Hợp đồng kinh tế do các Phòng, Ban trực tiếp thực hiện.

– Cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành, chuyển các Phòng, Ban có liên quan.

– Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến tố tụng hành chính, dân sự.

– Kiểm tra và xử lý các văn bản của các cơ quan, ban ngành liên quan đến các dự án theo quy định của pháp luật khi được phân công.