Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   04/2018/TB- HĐQT Kon Tum, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

                                                  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

                                                                    Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 chi tiết  như sau :

  1. Thời gian họp: 13h00 Chủ nhật, ngày 08/04/2018
  2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Tòa nhà lô T2, KCN Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:–          Như trên (báo cáo);-          HĐQT, BKS;-          Ban tổ chức đại hội-         Lưu VT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(đã ký) Trần Quang Chung

 

DANH MỤC TÀI LIỆU:

1. Chương trình đại hội

1.1. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ

1.2. Phiếu xác nhận tham dự

2. Quy chế làm việc đại hội

3. Báo cáo HĐQT

4. Báo cáo ban kiểm soát tại  ĐHCĐ 2017

5. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả 2017 và kế hoạch 2018

6. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

7. Tờ trình thông qua ĐHCĐ 2018

8. Thông báo họp ĐHCĐ thường niên  2018