Đóng

Ngày 26/06/2020 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội do ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Quang Chung – Tổng Giám đốc Công ty chủ trì. Thành phần tham dự Đại hội gồm các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông với 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

z1945003521692_4437c61217f5703b178e16e666741aae

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể:

  • Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;
  • Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  • Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
  • Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
  • Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
  • Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử;

2

Đại hội biểu quyết thống nhất

Đại hội báo cáo kết quả các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019, sản lượng điện sản xuất: 141 Triệu kWh điện; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 11.755 tỷ đồng. Từ thực tế điều hành kinh doanh và công tác phân tích, dự báo, đánh giá lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện năm 2020, các yêu tố tác động lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng điện sản xuất năm 2020: 98 triệu kWh điện, tổng lợi nhuận trước thuế: 204 triệu đồng.

z1945003334548_d79274bc92c59a8a191fdcaac5c824a9

Ông Đinh Xuân Hoàng phát biểu – Chủ tịch HĐQT

Tại Đại hội, Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của CBCNV và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Ông đã đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chăm lo đời sống CB-NLĐ; tăng cường kiểm tra công tác vận hành, sửa chữa các thiết bị nhà máy, … đồng thời đưa ra một số ý kiến về kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

ce4a1909cdef30b169fe

Ông Trần Quang Chung – Tổng giám đốc trình bày báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

Những kết quả đạt được trong năm 2019 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng hoàn thành tốt vượt các kế hoạch đề ra và tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thủy điện năng lượng gió và dự án năng lượng mặt cùng với sự đồng hành của HĐQT, Ban TGĐ cùng tập thể CBCNV toàn Công ty ra sức củng cố xây dựng và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh.