Đóng

Dự án thủy điện Đăk Pia do Công ty TNHH Trung Việt làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ năm 2010 và hoàn thành đưa vào vận hành kinh doanh từ tháng 10 năm 2012 với tổng mức đầu tư của dự án đã được kiểm toán là 79.808.741.814 đồng.

Công trình thủy điện Đăk Pia được xây dựng trên nhánh suối Đăk Pia, thuộc địa phận xã Đăk Kôi – Huyện Kon Rẫy – tỉnh Kon Tum, cách đường QL24 đi theo theo tuyến đường liên xã khoảng 25km.

Suối Đăk Pia là một nhánh suối nhỏ bắt nguồn từ đỉnh núi cao 1546m, chảy theo hướng Tây Tây Nam, đổ về sông Đăk A Kôi. Suối Đăk Pia có độ dốc rất lớn nhiều thác ghềnh nên thuận lợi cho khai thác thủy điện nhỏ.

Vị trí công trình thủy điện Đăk Pia có toạ độ như sau:

Tuyến đập:

– 14040’10’’ vĩ độ Bắc

– 10801’50’’ kinh độ Đông

Nhà máy:

– 14039’30’’ vĩ độ Bắc

– 108008’52’’ kinh độ Đông

Địa hình khu vực công trình khá thuận lợi, diện tích chủ yếu là đồi núi cao, địa hình rất dốc. Đoạn sông Đăk Pia từ vùng tuyến công trình đầu mối đến nhà máy dài khoảng 3.2 km, cao độ lòng sông chênh lệch đến từ 700-1075m, với độ dốc lòng sông 10,1%

Việc xây dựng công trình thủy điện Đăk Pia nhằm khai thác tối đa cột nước và lượng nước trên suối Đăk Pia để phát điện, góp phần bổ sung thêm nguồn điện cho lưới điện khu vực, đặc biệt là tỉnh Kon Tum, chủ động được nguồn điện cho huyện Kon Rẫy

Vì vậy nhiệm vụ chính của thủy điện Đăk Pia là phát điện với công suất Nlm=2,2MW, điện lượng bình quân năm E0=9,11.106 kWh để đáp ứng cho nhu cầu phụ tải khu vực.

Nhà máy thủy điện ĐăkPia có công suất 2,2MW ; điện lượng bình quân hàng năm là 11.431.216 kWh/năm.

Tổng doanh thu bán điện do Công ty TNHH Trung Việt vận hành từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2015 là 38.239.024.739 đồng. Tính bình quân mỗi tháng doanh thu bán điện được 980.487.814 đồng.

Dự ước trong năm 2016: 10.536.207.854 đồng

Doanh thu từng tháng của nhà máy thủy điện ĐăkPia thể hiện trong bảng sau:

Tháng  Sản lượng   Tiền   Thuế GTGT   Tổng cộng 
Năm 2012      3,978,279       4,025,931,553         402,593,155       4,428,524,708 
10      1,031,095         555,698,804          55,569,880         611,268,684
11      1,776,651      1,953,635,490        195,363,549      2,148,999,039
12      1,170,533      1,516,597,259        151,659,726      1,668,256,985
 Năm 2013    12,451,703    13,476,155,749      1,347,615,575    14,823,771,324 
1         602,398      1,055,206,279        105,520,628      1,160,726,907
2         417,874         833,350,068          83,335,007         916,685,075
3         433,681         835,337,385          83,533,739         918,871,124
4         400,356         802,440,214          80,244,021         882,684,235
5         435,959         866,741,602          86,674,160         953,415,762
6        675,135      1,044,313,149        104,431,315      1,148,744,464
7         820,349         465,689,510          46,568,951         512,258,461
8      1,450,148         778,949,353          77,894,935         856,844,288
9      1,764,070         880,315,920          88,031,592         968,347,512
10      1,647,755         860,571,805          86,057,181         946,628,986
11      2,357,186      3,629,777,377        362,977,738      3,992,755,115
12      1,446,792      1,423,463,087        142,346,309      1,565,809,396
Năm  2014    10,593,166    11,126,383,088      1,112,638,309    12,239,021,397 
1         602,398      1,055,206,279        105,520,628      1,160,726,907
2         417,874         833,350,068          83,335,007         916,685,075
3         499,594         941,405,829          94,140,583      1,035,546,412
4         496,426         944,756,531          94,475,653      1,039,232,184
5         627,920      1,039,985,314        103,998,531      1,143,983,845
6         753,488      1,098,719,455        109,871,946      1,208,591,401
7      1,386,885         776,709,375          77,670,938         854,380,313
8      1,473,382         811,470,142          81,147,014         892,617,156
9      1,638,363         845,094,822          84,509,482         929,604,304
10      1,137,917         644,905,794          64,490,579         709,396,373
11         801,254      1,054,202,898        105,420,290      1,159,623,188
12         757,665      1,080,576,581        108,057,658      1,188,634,239
Năm 2015      7,270,502       9,610,554,349         961,055,435    10,571,609,784 
1 609,963 1,119,060,335 111,906,034 1,230,966,369
2 375,345 683,149,441 68,314,944 751,464,385
3 395,380 919,328,834 91,932,883 1,011,261,717
4 341,140 833,062,972 83,306,297 916,369,269
5 378,752 849,609,207 84,960,921 934,570,128
6 447,272 888,882,698 88,888,270 977,770,968
7 644,568 387,787,972 38,778,797 426,566,769
8 928,160 558,780,909 55,878,091 614,659,000
9 946,157 569,673,691 56,967,369 626,641,060
10 1,051,820 633,128,968 63,312,897 696,441,865
11 637,083 1,071,836,204 107,183,620 1,179,019,824
12 514,862 1,096,253,118 109,625,312 1,205,878,430
Năm 2016 9,314,506 10,536,207,854 1,053,620,785 11,589,828,639
1 414,266 984,347,961 98,434,796 1,082,782,757
2 307,454 791,250,860 79,125,086 870,375,946
3 265,425 707,381,376 70,738,138 778,119,514
4 235,197 626,466,501 62,646,650 689,113,151
5 279,634 737,620,678 73,762,068 811,382,746
6 381,230 798,079,233 79,807,923 877,887,156
7 820,349 502,086,292 50,208,629 552,294,921
8 1,245,148 749,326,428 74,932,643 824,259,071
9 1,464,070 831,331,050 83,133,105 914,464,155
10 1,547,755 900,986,020 90,098,602 991,084,622
11 1,267,186 1,529,367,362 152,936,736 1,682,304,098
12 1,086,792 1,377,964,093 137,796,409 1,515,760,502
Tổng     43,608,156     48,775,232,593      4,877,523,259     53,652,755,852