Đóng

Mô hình hoạt động

Mô hình hoạt động

Hội đồng quản trị nắm vai trò định hướng phát triển cho công ty. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và kiểm soát các phòng ban đó.

*Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Đinh Xuân Hoàng Chủ tịch
hội đồng quản trị
1976
Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT 1958
Ông Trần Văn Hải Thành viên HĐQT 1978
Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT 1958
Lê Thị Thu Hường Thành viên HĐQT độc lập 1983
BAN KIỂM SOÁT
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Hoàng Minh Sang Trưởng ban 1978
Ông Lê Quốc Anh Thành viên 1981
Lê Thị Hạnh Thành viên 1985
QUẢN LÝ CÔNG TY
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Nguyễn Văn Quân Tổng giám đốc 1958
Ông Hoàng Hữu Điền Phó TGĐ – kiêm Kế toán trưởng 1982

Các phòng ban:

  • Phòng tài chính + kế toán;
  • Phòng kỹ thuật điện;
  • Phòng kế hoạch kinh doanh;
  • Phòng tổ chức hành chính;
  • Phòng pháp chế và phát triển dự án

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

SDTC2