Đóng

Mô hình hoạt động

Mô hình hoạt động

Hội đồng quản trị nắm vai trò định hướng phát triển cho công ty. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và kiểm soát các phòng ban đó.

*Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Phương Thừa Vũ Chủ tịch
hội đồng quản trị
1972
Ông Đinh Xuân Hoàng Thành viên HĐQT 1976
Ông Trần Văn Hải Thành viên HĐQT 1978
Lê Thị Thu Hường Thành viên HĐQT độc lập 1983
BAN KIỂM SOÁT
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Hoàng Minh Sang Trưởng ban 1978
Phạm Thị Ngân Thành viên 1995
Lê Thị Hạnh Thành viên 1985
QUẢN LÝ CÔNG TY
Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Ông Đinh Xuân Hoàng Tổng giám đốc 1976
Ông

Ông

Nguyễn Văn Quân

Hoàng Hữu Điền

Phó TGĐ

Phó TGĐ – Kế toán trưởng

1958

1982

Các phòng ban:

  • Phòng tài chính + kế toán;
  • Phòng kỹ thuật điện;
  • Phòng kiểm toán nội bộ;
  • Phòng tổ chức hành chính;
  • Phòng pháp chế và phát triển dự án

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG