Đóng

28/05/2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – CÓ CẬP NHẬT BỔ SUNG

z2518130399339_a959e1c637211cca8e21f0ce412ff887

1. QUY CHE LAM VIEC TAI DAI HOI

2.BAO CAO VA CAC TO TRINH TAI DAI HOI

3. DU THAO BB HOP ĐHĐCĐ

4. DU THAO NQ ĐHĐCĐ

Các file đính kèm:

Dự thảo Quy che hoat dong BKS năm 2021

Dự thảo Quy che hoat dong HDQT 2021

DU THAO QUY CHE QUAN TRI CONG TY 6.2021

DU THAO DIEU LE TTE 6.2021

PHỤ LỤC 1 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

PHỤ LỤC 2 – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan