Đóng

NQ HĐQT thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

0.THONG BAO MOI HOP DHDCĐ TN 2023

1.CHUONG TRINH HOP

2.BAO CAO HĐQT 2022

3.BAO CAO TGĐ 2022

4.BAO CAO BKS 2022

5.1.Tờ trình v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

5.2.Tờ trình v.v thông qua BCTC kiểm toán năm 2022

5.3.Tờ trình v.v quyết toán thù lao HDQT,BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT,BKS năm 2022

5.4.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

5.5.Tờ trình v.v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

5.6.Tờ trình v.v VPG mua cp TTE sở hữu trến 25% tổng số cổ phần

5.7.Tờ trình v.v tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

6. DU THAO BB HOP ĐHĐCĐ

7. DU THAO NQ ĐHĐCĐ